PRIVĀTUMA POLITIKA

GALVENĀ INFORMĀCIJA

A/S SIROWA RĪGA (turpmāk – Datu pārzinis) šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) nosaka nosacījumus personas datu apstrādei, izmantojot Datu pārziņa pārvaldīto vietni, kas pieejama adresē www.wellastudio.lv (turpmāk – Tīmekļa vietne). Privātuma politikā izklāstītie noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad piekļūstat mūsu Vietnei, tās saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no izmantotās ierīces (dators, mobilais tālrunis, planšetdators, televizors utt.).

INFORMĀCIJA PAR DATU KONTROLI:

A/S SIROWA RĪGA

PVN maksātāja kods: LV40003461871

Biroja adrese: Katrīnas dambis 16, Rīga, LV-1045

Tālr. +371 66100288

E-pasts: [email protected]

Reģistrs, kurā tiek vākti un glabāti dati par Datu pārzini: Juridisko personu reģistrs

Ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt Privātuma politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat Vietni, jūs piekrītat šajā Privātuma politikā aprakstītajiem noteikumiem (izņemot gadījumus, kad saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mums ir jāsaņem jūsu nepārprotama piekrišana). Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietni, neizmantojiet tajā pieejamo saturu un/vai pakalpojumus.

Datu pārzinis vāc vietnes apmeklētāju datus saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām un uzraudzības iestāžu norādījumiem.

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst iesniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu vietni. Ja esat persona, kas jaunāka par 14 gadiem, pirms personas informācijas iesniegšanas jums ir jāsaņem sava vecāka vai cita likumīgā aizbildņa piekrišana. Noteikumos lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (turpmāk – VDAR).

KĀ MĒS VARAM APKOPOT INFORMĀCIJU PAR JUMS?

Informācija, ko sniedzat tieši jūs

Piemēram, kad, reģistrējoties pasākumiem, sniedzat noteiktus datus, iesniedziet mums pieprasījumus, piekrītat tiešajam mārketingam utt.

Jūsu personas datu iesniegšana Vietnē norādītajos vai citos Datu pārziņa pieprasītos gadījumos parasti ir brīvprātīga, taču nepieciešama, lai mēs varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, izpildīt ar Jums noslēgtos līgumus un/vai sniegt iegādātos pakalpojumus utt.

Informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni

Ja apmeklējat mūsu vietni, mēs arī apkopojam informāciju, kas atklāj mūsu pakalpojumu lietošanas specifiku vai automātiski ģenerētu apmeklējumu statistiku. Vairāk par to lasiet Privātuma politikas sadaļā “Sīkdatnes”.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs varam iegūt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti) un apvienot to ar citu informāciju, ko saņemam no jums vai par jums.

Cita informācija, ko mēs apkopojam

Mēs varam arī vākt citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai mūsu vietnes satura izmantošanu, kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti.

KĀ, KĀPĒC UN CIK ILGI MĒS IZMANTOJAM UN UZGLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs varam izmantot savākto informāciju dažādiem mērķiem, ja mums ir likumīgs pamats to darīt saskaņā ar GDPR, tostarp gadījumos un nolūkos, kas norādīti tālāk Privātuma politikā.

Līgumu slēgšana un izpilde (ieskaitot grāmatvedību)

Lai noslēgtu un pareizi izpildītu ar klientiem noslēgtos līgumus (piemēram, ja vēlaties piedalīties mūsu apmācībās un citos pasākumos), mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus kā mūsu klients.

Datus apstrādāsim, lai pareizi izpildītu līgumu, nodrošinātu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, sazinātos ar Jums pa tālruni vai e-pastu. pa pastu, jo tas attiecas uz Jūsu dalību mūsu pasākumos vai citos līguma izpildes jautājumos, kā arī citos veidos, kas nepieciešami līguma pareizai izpildei.

Tāpat tiesību aktos noteiktajā kārtībā dati tiks izmantoti, lai pareizi veiktu Datu pārziņa uzskaiti, tajā skaitā izrakstītu klientiem rēķinus

Apstrādātie datiVārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts e-pasta adrese, informācija par maksājamām summām, dati par pakalpojumu apmaksu, cita ar līgumsaistību izpildi saistīta informācija.
Apstrādes juridiskais pamatsPersonas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumu, kura puse ir klients. Veicot grāmatvedības uzskaiti, dati tiek apstrādāti, lai izpildītu Datu pārziņa juridisko pienākumu pareizi kārtot grāmatvedības uzskaiti.
Uzglabāšanas periods

Personas dati, kas sniegti, reģistrējoties mūsu organizētajiem pasākumiem, kā arī citi ar līguma izpildi saistītie dati (izņemot grāmatvedības dokumentus (piemēram, rēķinus)) tiek glabāti 2 (divus) gadus no attiecīgā pasākuma datuma.

Grāmatvedības dokumenti un tajos uzrādītie dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no attiecīgā grāmatvedības darījuma.

Datu avotsKlients vai piegādātājs/partneris. Klienta vai piegādātāja/partnera Personas dati tiek iegūti no paša Datu subjekta.

Uzziņu vai sūdzību, kas iesniegtas, izmantojot uzņēmuma kontaktpersonas (tostarp e-pastu) vai Vietnē pieejamās funkcijas, administrēšana, tostarp atbilžu sniegšana

Lai Jūs varētu iesniegt mums pieprasījumus vai sūdzības, izmantojot Vietnē pieejamos rīkus (piem., pieprasījuma veidlapu), kā arī Datu pārziņa kontaktus (piemēram, Vietnē vai šajā Privātuma politikā norādīto e-pastu), kā arī lai sniegtu jums atbildes, mēs varam apstrādāt jūsu kā pieprasījuma/sūdzības iesniedzējas personas datus.

Pārvaldītie datiVārds, uzvārds, e-pasts e-pasta adrese, ziņas saturs, kā arī jebkuri citi pieprasījumā vai sūdzībā norādītie personas dati.
Apstrādes tiesiskais pamatsPersonas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kas izteikta, iesniedzot mums atbilstošu pieprasījumu vai sūdzību.
Uzglabāšanas laiks1 (viens) gads no attiecīgā pieprasījuma vai sūdzības iesniegšanas dienas.
Datu avotsPersonas dati tiek iegūti no paša datu subjekta.

Tiešā mārketinga vadīšana

Gadījumos, kad saņemam jūsu atsevišķu piekrišanu, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, e-pastu nolūkos piedāvāt jums Datu pārziņa preces vai pakalpojumus pa pastu un/vai lūgt Jūsu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

Datus izmantosim šim nolūkam, lai sniegtu informāciju un/vai reklāmas materiālus par Datu pārzini, mūsu piedāvājumiem un jaunumiem (tostarp, bet ne tikai informatīvajiem izdevumiem), informāciju par mūsu organizētajiem pasākumiem (prezentācijas, semināri, konferences u.c. .) un uzaicinājumu piedalīties šādos pasākumos un vadīt šādus pasākumus utt.

Jums jebkurā laikā tiek garantēta iespēja nepiekrist personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos un atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei šim nolūkam. Papildu informāciju par to var atrast Privātuma politikas sadaļā “Jūsu tiesības”.

Pārvaldītie datiVārds, uzvārds, e-pasts pasta adrese.
Apstrādes tiesiskais pamatsPersonas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.
Glabāšanas termiņš2 (divi) gadi no piekrišanas saņemšanas vai cita datu subjekta piekrišanā norādītā termiņa.
Datu avotsPersonas dati tiek iegūti no paša datu subjekta.

KAM MĒS ATKLĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs varam izpaust jūsu personas datus tikai uz likumīga pamata (piemēram, ja to pieprasa likums vai līgums ar jums, vai mums ir atsevišķa jūsu piekrišana) un saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Mēs varam izpaust jūsu datus trešajām personām šādos gadījumos:

 • kad ir jūsu piekrišana un/vai pieprasījums izpaust personas datus;
 • pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas kā mūsu datu apstrādātāji un sniedz mums pakalpojumus, kas saistīti ar IT, Vietņu atbalstu un uzturēšanu, mūsu izmantoto aplikāciju uzturēšanu, serveru nodrošināšanu un uzturēšanu, biļetenu sūtīšanas platformas nodrošināšanu u.c.;
 • sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kas nodrošina preču piegādi, apmaksu par pakalpojumiem vai citiem jūsu pasūtītajiem pakalpojumiem. Mēs nodrošināsim šiem pakalpojumu sniedzējiem tikai tik daudz jūsu personas informācijas, cik nepieciešams konkrētā pakalpojuma sniegšanai;
 • tiesību aktos paredzētajos gadījumos tiesībaizsardzības un uzraudzības, kā arī citas valsts un pašvaldību institūcijas, izpildot tiesību aktu prasības, tajā skaitā Valsts nodokļu inspekcija;
 • mūsu revīzijas un saistīto pakalpojumu uzņēmumiem, juridisko un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem;
 • tiesībaizsardzības, uzraudzības un/vai strīdu risināšanas institūcijām tiesību aktos noteiktajā kārtībā un/vai tiesību aktu prasību izpildē, tai skaitā Valsts nodokļu inspekcijai;
 • citām saimnieciskām vienībām, mūsu apvienošanās ar citu juridisku personu vai iegādes gadījumā, tostarp juridiskās uzticamības pārbaudei.

KO MĒS DARAM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs esam ieviesuši fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu visu informāciju, ko apkopojam, lai sniegtu mūsu pakalpojumus šajā vietnē. Atgādinām, ka, lai gan mēs veicam saprātīgas darbības, lai aizsargātu jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistes transakcija, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnībā drošs.

JŪSU TIESĪBAS

Jums kā datu subjektam, kura datus Datu pārzinis apstrādā, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā, ir visas likumā noteiktās tiesības, tostarp šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • pieprasīt piekļuvi saviem datiem un to apstrādes veidu (piekļuves tiesības);
 • pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu (tiesības uz labošanu);
 • pieprasīt savu datu dzēšanu (tiesības dzēst datus un tiesības tikt aizmirstam);
 • pieprasīt, lai Datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi viena no leģitīmiem iemesliem (tiesības uz ierobežojumu);
 • tiesības uz datu pārnesamību (tiesības uz datu pārnesamību);
 • tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības iestādē, ja uzskatāt, ka ar Jums saistīto personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot tiesību aktu prasības. Tomēr, lūdzu, vienmēr vispirms sazinieties ar mums, izmantojot šajā Privātuma politikā norādītos kontaktus;
 • Jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei un/vai iebilst pret personas datu apstrādi, ja šie dati tiek apstrādāti vai paredzēti apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. Ja vēlaties atsaukt doto piekrišanu vai ja vairs nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga, tai skaitā profilēšanas, nolūkos, Jūs varat sazināties ar mums jebkurā laikā, nenorādot iebilduma iemeslus, izmantojot šajā sadaļā norādītos kontaktus. Privātuma politika. Jūs varat arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, izmantojot jūsu nosūtītās e-pasta ziņas. E-pastos sniegtās funkcionalitātes, kas ļauj atteikties no paziņojumiem.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības saistībā ar Privātuma politikā norādīto personas datu apstrādi, Jums jāsazinās ar mums, izmantojot šajā Privātuma politikā norādītos kontaktus (pa e-pastu, pastu (nosūtot uz norādīto adresi), fiziski ierodoties uz Uzņēmuma galvenajā mītnē vai pa tālruni).

Datu pārzinis, saņemot šādu pieprasījumu vai norādījumu, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma dienas sniedz atbildi un veic pieprasījumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Nepieciešamības gadījumā norādīto termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Tādā gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas datuma datu pārzinis informē datu subjektu par šādu pagarinājumu, norādot kavēšanās iemeslus.

Mēs uzskatīsim lūgumu izmantot datu subjekta tiesības(-es) par nepamatotu un nevarēsim to īstenot gadījumos, ja tajā nav norādīts, kādas(-as) tiesības(-s) tiek pieprasīts izmantot, kā arī citu nepieciešamo informāciju, ko pieprasa datu subjekts. Privātuma politika vai GDPR. Mēs varam arī neīstenot Jūsu pieprasījumu, ja neapstrādājam Jūsu personas datus, ja kopā ar pieprasījumu netiek iesniegti atbilstoši dokumenti Jūsu identitātes noteikšanai vai ja tiesību akti neparedz Jūsu pieprasījuma izpildes iespēju.

TREŠO PUŠU VIETNES, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU VIETNĒS

Datu pārziņa vietne var saturēt trešo personu banneri, saites uz to vietnēm un pakalpojumiem, kas nav Datu pārziņa kontrolē. Datu pārzinis nav atbildīgs par trešo personu apkopotās informācijas drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa paziņojumi par konfidencialitāti, kas attiecas uz jūsu izmantotajām trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem.

SĪKDATNES

Kad jūs apmeklējat Datu pārziņa vietni, mēs vēlamies nodrošināt saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas jūsu vajadzībām. Šim nolūkam ir nepieciešami sīkfaili. Tās ir nelielas informācijas daļas, kas tiek automātiski ģenerētas, kad pārlūkojat vietni, un tiek saglabātas jūsu datorā vai citā gala ierīcē. Tie palīdz Datu pārzinim atpazīt Jūs kā iepriekšēju noteiktas vietnes apmeklētāju, saglabāt Jūsu Vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši pielāgot saturu. Tāpat sīkdatnes palīdz nodrošināt netraucētu vietņu darbību, ļauj uzraudzīt vietņu apmeklējuma ilgumu un biežumu un apkopot statistisko informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu.

Vietnē mēs izmantojam zemāk esošajā tabulā norādītās sīkdatnes, kas ir sadalītas četros veidos, t.i. t.i. stingri nepieciešamie sīkfaili, analītiskie sīkfaili, funkcionālie sīkfaili un reklāmas sīkfaili.

Visas sīkdatnes, izņemot stingri noteiktās, tiks izmantotas tikai ar jūsu atsevišķu piekrišanu. Apmeklējot Vietni, tiek parādīts uznirstošais ziņojums ar saiti uz šo Privātuma politiku, kas informē par sīkdatņu izmantošanu Vietnē. Veicot attiecīgās atlases uznirstošajā ziņojumā, jūs piekrītat, ka mēs saglabājam atbilstošās atlasītās sīkdatnes jūsu gala ierīcē (datorā, planšetdatorā, viedtālrunī utt.). Jums ir tiesības izvēlēties un piekrist visu vai atbilstošā veida Sīkdatņu izmantošanai.

Mūsu vietnē izmantoto sīkdatņu apraksti:

Sīkfaila nosaukumsDerīguma termiņšIzmantotie dati

Lietotājs

Sīkfaili ir stingri nepieciešami

moove_gdpr_popup30 d.lT saglabā sīkfailu atlases iestatījumuswellastudio.lv
woocommerce_cart_hash Pārlūkošanas sesijas beigāsGroza unikālais ID (izmanto, lai iegūtu informāciju par grozā ievietotajām precēm). Izmanto pasākumu rezervācijas funkcionalitātei (lai norēķinātos ar e-banku, tiek izveidots un grozā ievietots virtuālais pasākuma produkts).wellastudio.lv
woocommerce_items_in_cartProduktu daudzums grozā pārlūkošanas sesijas beigās.Izmanto pasākumu rezervēšanas funkcionalitātei.wellastudio.lv
wp_woocommerce_session_2 dienasUzglabāt sesijas sīkfailu.   Izmanto pasākumu rezervēšanas funkcionalitātei.wellastudio.lv

Analītiskie sīkfaili

_ga2 gadiLietotāju izslēgšanagoogle.com
_gat1 min.Izmanto, lai uzlabotu veiktspēju, var izmantot arī ar citu nosaukumu – _dc_gtm_google.com
_gid24 stundasLietotāju izslēgšanagoogle.com
_gat_gtag60 sek.Šīs sīkdatnes ļauj mums uzskaitīt lapu apmeklējumus un trafika avotus, lai izmērītu un uzlabotu mūsu vietnes veiktspējugoogle.com

Kā pārvaldīt un dzēst sīkfailus

Kad izmantojat savu pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tā pieņemtu visus sīkfailus, noraidītu visus sīkfailus vai paziņotu, kad sīkfails tiek nosūtīts. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, pārbaudiet tās palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmai var būt papildu sīkfailu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, kas ļauj atteikt sīkdatņu izmantošanu. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailu pārvaldību, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos sīkdatņu dzēšana var palēnināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot noteiktu vietnes funkciju funkcionalitāti vai bloķēt piekļuvi vietnei.

Mūsu vietnē var būt saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Datu pārzinis nav atbildīgs par šādu vietņu saturu vai tajās izmantotajiem privātuma principiem. Tāpēc, ja noklikšķināt uz saites Datu pārziņa tīmekļa vietnē, lai piekļūtu citām vietnēm, jums atsevišķi jāizlasa to Privātuma politika.

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS IZMAIŅAS

Mēs paturam tiesības mainīt šo Privātuma politiku pēc saviem ieskatiem. Atjauninātā Privātuma politika tiks publicēta Vietnē un stāsies spēkā no tās publicēšanas dienas (tās atjaunināšanas datums ir norādīts Privātuma politikas apakšā).

Mēs iesakām iepazīties ar Privātuma politiku un tās atjauninājumiem, apmeklējot Vietni vai citu funkcionalitāti, un pārliecināties, ka esat apmierināts ar aktuālo Privātuma politikas versiju. Ja izmantojat vietni vai citu funkcionalitāti pēc atjauninātās Privātuma politikas publicēšanas, jūs piekrītat pašreizējai Privātuma politikai.

SAZINIES AR MUMS

Ja jums ir kādi jautājumi par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju vai vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā ērtā veidā:

 • Pa pastu: Bieķensalas iela 9, Rīga, LV-1004
 • Telefonu: +371 66 100 288
 • El. paštu: [email protected]

Atjaunināts 2022-10-20